MUŞ BULANIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bulanık Anadolu İ.H.L Kuru Gıda Alımı İhale İlanı

Bulanık Anadolu İ.H.L Kuru Gıda Alımı İhale İlanı

KURU GIDA MALZEMESİ

BULANIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Guru Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/F  maddesine göre pazarlık  usulü ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/393476 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mahalle Sanayı kavşağı yolu yanı  49500 Bulanık/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

4363114200 - 4363114200

c) Elektronik Posta Adresi

:

972061@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Kalem Kuru Gıda Malzeme Alım işi

b) Teslim yeri

:

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Pansiyon Ambarı

c) Teslim tarihi

:

18/09/2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı  Odası

b) Tarihi ve saati

:

10.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi yada esnaf ve sanatkarlar odası il ilan veya ihale tarihinin içende bulunduğu yılda almış belge,iş bitirme belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bağlı bulunduğu esnaf  ve sanatkarlar odası veya Sanayi ve Ticaret odası belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı bulunduğu Esnaf odası veya Sanayi ve ticaret odası belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi  Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı  Odası i adresine elden teslim edilebilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Zafer Mahallesi 49500 Bulanık / MUŞ - 0436 311 20 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.